17 Ιουν 2015

CIVIL PROTECTION GREECE / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-Αρ.Μητ. 28/2010


Άρθρο 55: Αποστολή και δράση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
 - Άρθρο 14 του ν. 3013/2002.
1. Αποστολή του εντασσόμενου στο Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας εθελοντή είναι η παροχή συνδρομής στους αρμόδιους κρατικούς φορείς στο έργο της προστασίας της ζωής, υγείας και της περιουσίας των πολιτών από φυσικούς, ανθρωπογενείς και λοιπούς κινδύνους, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου.
2. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας συντρέχουν τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, δρουν και υποστηρίζουν το έργο των Αρχών και των κρατικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης».
---------------------------------------------------------------------------------
ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΑ-ΔΙΑΣΩΣΗ- ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
-------------------------------------------------------------------------------
 2000 -- 2009  Ενεργά μέλη και μέλη Δ.Σ στην '' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ''.